Προμήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού ΠΣΔ

Έργο: Τεχνικός Σύμβουλος ΥΠΕΠΘ 2009, Υποέργο 24:
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε € 46.666,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €39.215,13 - ΦΠΑ: €7.450,87)
Χρηματοδότηση: Τεχνικός Σύμβουλος ΥΠΕΠΘ 2009 / Υποέργο 24
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 03-11-2009
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 03-11-2009
Πληροφορίες: Τόπος κατάθεσης προσφορών: Η έδρα του ΕΑΙΤΥ
Τεύχος Διαγωνισμού: TSYPEPTHY24Tefchos.zip