Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για την λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης
Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους.
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και φορείς του Υπουργείου Παιδείας.
eTwinning - Η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης
Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Erasmus+, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Γενικά για τη Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών


Κύριο αντικείμενο της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη της λειτουργίας δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών διαδικτύου. Με την συμμετοχή της σε πρωτοποριακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, η Δ/νση έχει αναπτύξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και των υπηρεσιών τηλεματικής και διαδικτύου στη χώρα μας και ειδικότερα στα σχολικά δίκτυα και τις υποδομές ΤΠΕ των σχολείων.
Αναλυτικότερα, η Δ/νση δραστηριοποιείται:
  • Στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη της λειτουργίας μεγάλης κλίμακας προηγμένων δικτυακών υποδομών και δικτυακών υπηρεσιών, και ειδικότερα του Πανελλήνιου  Σχολικού Δικτύου.
  • Στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη της λειτουργίας προηγμένων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του, σε θέματα υποδομών πρόσβασης των σχολείων και δικτυακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών πλέγματος (grids)
  • Στην έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα Δικτυακών Τεχνολογιών.
Η Δ/νση συνεργάζεται στενά με πολλά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς της χώρας αλλά και του εξωτερικού για την υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων. Έχει μακροχρόνια και εξειδικευμένη εμπειρία σε τεχνολογίες δικτύων και διαδικτύου, ενώ διαχειρίζεται σημαντικού μεγέθους προηγμένη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή.
 
Έργα τα οποία υλοποιούμε:
 
sch-enetwinningstepvoucher-enmathiteia-enstop-bullyingsynmesyn-entransitorchestraorbitvimsenvimsenphoxtrotconnect