Προμήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού ΠΣΔ

Έργο: Τεχνικός Σύμβουλος ΥΠΕΠΘ 2007
Προϋπολογισμός: 200.000,00
Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 27-11-2007
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 28-11-2007
Τεύχος Διαγωνισμού: promitheiaylikwn.zip
Διευκρινήσεις: Παραλάβετε τις διευκρινήσεις του διαγωνισμού από εδώ