Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Λειτουργίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλαβών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Έργο: Ε.Α.I.T.Y. – Εργασίες Τεχνικού Συμβούλου για το χρονικό διάστημα 1/1/2006 – 31/12/2006
Προϋπολογισμός: 173.996 ευρώ
Χρηματοδότηση: ΥπΕΠΘ
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 18-07-2006
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 19-07-2006
Περιληπτική Διακήρυξη: BLAVESPSDP.doc
Τεύχος Διαγωνισμού: BLAVESPSD.doc