Ανάπτυξη και λειτουργία ασυρματικών δικτύων τοπικής ευρυζωνικής πρόσβασης για 13 σχολεία στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ

Έργο: Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Προϋπολογισμός: € 57.525,00
Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 345/3 του ΥΠΕΠΘ.
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 02-05-2007
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 03-05-2007
Περιληπτική Διακήρυξη: P105Y2P.doc
Τεύχος Διαγωνισμού: P105Y2.doc