Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Έργο: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (Remote System Management) με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα
Προϋπολογισμός: 29.000 ευρώ
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 25-07-2006
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 26-07-2006
Περιληπτική Διακήρυξη: P87P.doc
Τεύχος Διαγωνισμού: P87.doc