Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξυπηρέτησης κλήσεων διασυνδεδεμένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών υποστηρικτικών μονάδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εντός της περιοχής ευθύνης του ΕΑΙΤΥ

Έργο:   Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:   03-06-2002
Ημερομηνία Αποσφράγισης:   04-06-2002