Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για την ευρυζωνική διασύνδεση σχολικών μονάδων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας

Έργο:   Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:   09-09-2002
Ημερομηνία Αποσφράγισης:   10-09-2002