Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων

Έργο:   Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:   09-09-2003
Ημερομηνία Αποσφράγισης:   10-09-2003