Προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού, και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης

Έργο: Οριζόντια δράση δικτύωσης Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 19-11-2003
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 20-11-2003
Τεύχος Διαγωνισμού: P50_Y7_AnoiktosDiagonismos.zip