Προμήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού ΠΣΔ

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010: Υποέργο 18 «Λειτουργία ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2010 – 31/12/2010»
Προϋπολογισμός: € 100.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €81.300,81 - ΦΠΑ: €18.699,19)
Χρηματοδότηση: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 / Υποέργο 18
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 23-09-2010
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 23-09-2010
Πληροφορίες: Γραφεία του ΕΑΙΤΥ Ν. Καζαντζάκη, ΤΚ 265 04, Ρίο Πάτρα τηλ: +30 2610 960 300, υπόψη: «Γραμματεία ΕΑΙΤΥ»
Περιγραφή:

Αντικείμενο Διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια υλικών συντήρησης του κεντρικού εξοπλισμού που διαθέτει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και συγκεκριμένα:
  1. Gigabit Ethernet Switch με uplink θύρες 10GE
  2. Kάρτα 10GE Ethernet Switching για Cisco7600
  3. Τροφοδοτικό για Cisco7600
  4. Κάρτα Ethernet Switching για Cisco3845
  5. Switching module 48 θυρών
  6. Compact Flash για Cisco7304
  7. Δίσκοι FC για Storage HP EVA 8100
  8. Δίσκοι FATA για Storage HP EVA 8100
  9. Μνήμη για συστήματα SUN Fire T2000
  10. CPU για συστήματα HP DL 380 G5
  11. Μνήμη για συστήματα HP DL 380 G5
  12. Ταινίες LTO 3
  13. Ταινίες LTO 4
  14. Bar Code Labels για ταινίες LTO 4
  15. Windows Terminal Server Licences
  16. Συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας / υγρασίας
  17. Host Bus Adapter για συστήματα SUN
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός και τα λογισμικά περιγράφονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.
 • Οι απαιτήσεις σχετικά με τον προμηθευόμενο εξοπλισμό και τα λογισμικά και την εκτέλεση του έργου για τον οικονομικό φορέα περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.
 • Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
 • ΔΕΝ γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Διεκρινιστική οδηγία (Νεο!)

Κατάσταση: Ενεργός
Τεύχος Διαγωνισμού: ts2010Y18teuxos.zip