Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων
         Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ευρυζωνική αναβάθμιση δικτύου διανομής Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Έργο: Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Προϋπολογισμός: € 990.056,20
Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 345/3 του ΥΠΕΠΘ.
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 13-03-2007
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 14-03-2007
Περιληπτική Διακήρυξη: P105Y3P.doc
Τεύχος Διαγωνισμού: P105Y3.doc