Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου διανομής και των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Έργο:   Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:   16-09-2002
Ημερομηνία Αποσφράγισης:   17-09-2002