Προώθηση της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην σχολική εκπαίδευση

 
Χρηματοδότηση: ERASMUS+
Έναρξη01/02/2022
Λήξη: 31/07/2024
Ιστοσελίδα: https://initiation-project.eu/
Αναλυτική Περιγραφή:

Το έργο INITIATION στοχεύει να αναπτύξει την νοοτροπία κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε Λύκεια και να τα ενθαρρύνει να εμπλακούν ενεργά στον σχεδιασμό λύσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείων αποτελούν του βασικούς ωφελούμενους του έργου. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις και θα παραχθούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα:

  • Δ1. Σχεδιασμός μεθοδολογικού πλαισίου και προγράμματος σπουδών για την εκπαίδευση μαθητών Λυκείων στην κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα ως ένα μέσο επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων.
  • Δ2. Ανάπτυξη μαθησιακών πόρων για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην υλοποίηση λύσεων για περιβαλλοντικά προβλήματα εφαρμόζοντας το μοντέλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Δ3. Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας για την σχολική κοινωνική επιχειρηματικότητα η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο το οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα σχολεία.
  • Δ4. Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών σε 4 χώρες.
  • Δ5. Παροχή συστάσεων για την αξιοποίηση της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του έργου.