Πρακτική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Περίληψη: Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 
Χρηματοδότηση: 75% 3ο ΚΠΣ, 25% ΥΠΕΠΘ 
Συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Λάρισας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΤΕΙ Αθήνας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Έναρξη: Δεκέμβριος 2007 
Λήξη: Δεκέμβριος 2008 
Αναλυτική Περιγραφή:
 
Το σεμινάριο εκπαίδευσης πραγματοποιείται στα πλαίσια του Υποέργου 2 «Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», το οποίο ανήκει στην Πράξη «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», της Κατηγορίας Πράξεων 1.2.2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Πιστοποίηση», του Μέτρου 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) της κοινωνίας της πληροφορίας (ΚτΠ), που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από τους Εθνικούς Πόρους.
 
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι εκείνος ο οργανισμός που διαθέτει την μεγαλύτερη και την πλέον έντονα γεωγραφικά κατανεμημένη υποδομή πληροφορικής στη χώρα, όπως και το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για την αδιάλειπτη λειτουργία της υποδομής αυτής, το ΥΠΕΠΘ έχει συγκροτήσει μία καλά οργανωμένη δομή κατανεμημένης και επιτόπιας υποστήριξης, που αποτελείται από τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 
Στόχος του παρόντος έργου είναι να παρασχεθούν στα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και στους υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ), οι απαραίτητες γνώσεις ως προς τα τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά θέματα που αφορούν στα ΣΕΠΕΗΥ και οι οποίες θα τους καταστήσουν περισσότερο αποδοτικούς στη διαχείριση των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων.
 
Η επίτευξη του στόχου αυτού θα μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία των υποδομών πληροφορικής των σχολείων και θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα για εκπαιδευτική αξιοποίησή τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής καλούνται σήμερα να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές και σε άλλους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας, συμμετέχοντας και εκείνοι από τη δική τους πλευρά στην ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας.
 
Αποδέκτες της επιμόρφωσης είναι 267 στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και 3200 εκπαιδευτικοί πληροφορικής που έχουν οριστεί Υπεύθυνοι των ΣΕΠΕΗΥ.
 
Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια εκπαίδευσης για τα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, ημερήσια σεμινάρια εκπαίδευσης, επιτόπιες πρακτικές εκπαιδεύσεις καθώς και εκπαιδεύσεις από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής που θα λάβουν μέρος στο έργο και συγκεκριμένα:
 • Σεμινάρια εκπαίδευσης για τα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Για την εκπαίδευση των ΠΛΗΝΕΤ θα οργανωθούν τμήματα των 15 ατόμων (το πολύ) και η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης σε καθένα από αυτά θα είναι 10 ημέρες των 7 ωρών ανά ημέρα. Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στην πόλη στην οποία βρίσκεται η έδρα του φορέα υλοποίησης και θα οργανωθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους που θα ορίσει το ΥπΕΠΘ. Υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.
 • 2.      Ημερήσια Σεμινάρια Εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση των 3.200 καθηγητών Πληροφορικής θα οργανωθούν ανά τμήματα των 45 ατόμων (το πολύ) και θα διατεθούν 7 ώρες εκπαίδευσης για το καθένα από αυτά. Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις πόλεις της έδρας κάθε γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα οργανωθούν σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Τα αντικείμενα των Ημερήσιων Σεμιναρίων Εκπαίδευσης είναι:
  • Αρχιτεκτονική ΣΕΠΕΗΥ
  • Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)
  • Διαδικασία υποστήριξης ΣΕΠΕΗΥ και ΠΣΔ
3.      Επιτόπια Εκπαίδευση. Όσον αφορά στις επιτόπιες εκπαιδεύσεις, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μια επίσκεψη ανά σχολείο σε σύνολο 3.200 σχολείων και παροχή εκπαίδευσης 4 διδακτικών ωρών ανά επίσκεψη. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά αντικείμενα διάρκειας 100 λεπτών και αντικείμενα επιλογής του υπευθύνου διάρκειας 80 λεπτών. Η επιτόπια εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ωράριο λειτουργίας των σχολείων. Για τον προγραμματισμό των επισκέψεων καθώς και για την επιλογή των αντικειμένων εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής θα επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο ΣΕΠΕΗΥ. Τα αντικείμενα αφορούν συνοπτικά τα κάτωθι:
  • Χρήση και αξιοποίηση των τοπικών υπηρεσιών του ΣΕΠΕΗΥ, εκπαιδευτικό λογισμικό
  • Χρήση και αξιοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών του ΠΣΔ
  • Ανίχνευση προβλημάτων και διαδικασία επίλυσης
  • Πραγματοποίηση βασικών-συστηματικών εργασιών υποστήριξης του ΣΕΠΕΗΥ (ενημερώσεις συστήματος, λογισμικού προστασίας από ιούς, συντήρηση δίσκων)
 • Τηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής μέσα από ένα κατάλληλο σύστημα εγγραφής και πιστοποίησης θα έχουν πρόσβαση σε μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης – τηλεκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει ενότητες μαθημάτων σχετικά με το αντικείμενο των εκπαιδεύσεων. Μέσα από το on-line αυτό σύστημα διαχείρισης εκμάθησης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε οργανωμένα αντικείμενα εκπαίδευσης, θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκες μαθημάτων και θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων συζήτησης. Οι υπηρεσίες εκπαιδεύσεων από απόσταση θα παρέχονται κατά το ωράριο λειτουργίας των σχολείων. Κάθε εκπαιδευτικός πληροφορικής θα παρακολουθήσει μία δίωρη εκπαίδευση από απόσταση σε θέμα της επιλογής του.
 
Τέλος, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα λειτουργεί κεντρική υπηρεσία υποστήριξης (helpdesk) της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε θέματα χρήσης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών στα σχολεία. Σε αυτήν την υπηρεσία θα απευθύνονται οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής και για τα διαδικαστικά θέματα του έργου.
 
Ανάδοχος του έργου είναι το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Υπολογιστών (ΕΑ-ΙΤΥ). Τμήματα του έργου θα αναλάβουν οι φορείς Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Λάρισας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΤΕΙ Αθήνας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Κρήτης ως υπεργολάβοι.